Ek Vitrag

Ek Vitrag

11.95MB

Ek vitrag-2 ,aa jagata maahi saachaa chhe

Naa bijaa koi-2 , maatra Ej taaranahaaraa chhe

Jaga thi e niraalaa chhe

Ek vitrag….

Raaga naa sparshe , jene dvesha naa sparshe, 

ne moha sparshe nahi

Raaga naa sparshe , jene dvesha naa sparshe, 

ne moha sparshe nahi

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi vitrag ai kahavaayaa chhe

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi vitrag ai kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Ranga naa sparshe , jene roopa naa sparshe,

vikaaron sparshe nahin

Ranga naa sparshe , jene roopa naa sparshe,

vikaaron sparshe nahin

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi nirvikaari kahavaayaa chhe

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi nirvikaari kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Trana kaala ne jaane,lokaaloka ne jaane 

sahu jiva naa bhaavane jaane

Trana kaala ne jaane,lokaaloka ne jaane 

sahu jiva naa bhaavane jaane

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi sarvagnaaya e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi sarvagnaaya e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Tirtha ne sthaape, shaasana roodo sthaape , 

vali moksha maarga ne sthaape

tirtha ne sthaape, shaasana roodo sthaape , 

vali moksha maarga ne sthaape

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi tirthankara e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi tirthankara e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag….

Devataa pooje, devendra pana pooje , 

narendron poojataa jene

Devataa pooje, devendra pana pooje , 

narendron poojataa jene

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi devaadhideva e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi devaadhideva e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

      Ek Vitrag (Lyrics) Jain Stavan Bharti ben Gada - Jainsite

Related Articles