પ.પુ આચાર્ય ભગવંત મુનીચન્દ્ર મ.સા ના શિષ્ય પ.પુ મુનીરાજ મૌનરૂચી મ.સા સિરોહી મુકામે સમાધી પુર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે

પ.પુ આચાર્ય ભગવંત મુનીચન્દ્ર મ.સા ના શિષ્ય પ.પુ મુનીરાજ મૌનરૂચી મ.સા સિરોહી મુકામે સમાધી પુર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે

પ.પુ આચાર્ય ભગવંત મુનીચન્દ્ર મ.સા ના શિષ્ય પ.પુ મુનીરાજ મૌનરૂચી મ.સા સિરોહી મુકામે સમાધી પુર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે

પ.પુ આચાર્ય ભગવંત મુનીચન્દ્ર મ.સા ના શિષ્ય પ.પુ મુનીરાજ મૌનરૂચી મ.સા સિરોહી મુકામે સમાધી પુર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે

Related Articles