Nandan Tane Vandan

Nandan Tane Vandan

8.87MB

Vairagya Vaibhav, Samta na Suro, Ratnatrayi Na Rango, 

Guno Ni Ganga, shuddhi na shikharo, Tattvatrayi Tarango,

Karuna kanchan Sadhana Nu Dhan

Saiyam, Nu Foram Shobhavshe Taaru Jivan….

Vandan,

Vandan Tane Vandan

Nandan Tane Vadan

Vandan tane Vandan

Samethi chali, Kashto sehshe

Kaya ne Baali, Virti ma Vehshe

Sukhone have, alvida kehshe

Prabhu Ne Bhaji, Masti Ma Rehshe

Sekva Ne Jashe Tu Potanu Tan

Jitva Ne Jashe Tu Potanu Man

Vandan,

Vandan Tane Vandan,

Nandan Tane Vandan,

Vandan Tane Vandan

Rajpathni vaate jae, Saiyam ni sargam tu gae,

Vandan vandan tane vandan vandan

Nem ane rajul na panthe, uchre re tu karemi bhante,

Vandan vandan tane vandan vandan

Aatmoddhar karnar tane vandan vandan

Virti ne varnar tane vandan vandan

Mahavrat Dharnar tane vandan vandan

Vandan vandan tane vandan vandan

Vandan vandan tane vandan vandan

Vandan vandan tane vandan vandan

Vandan vandan tane vandan vandan

Saiyam foram taraf tu maande kadam

Vandan vandan Tane vandan vandan

      NANDAN TANE VANDAN (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER