Jain Temple in Rajasthan

kalyan pura

Moolnayak Bhagwan: pashrv jineshvar
Address: barmer
Type: Shikharbadh Jinalay

dada vadi

Moolnayak Bhagwan: chintamani parasnath, kushalgurudev
Address: barmer
Type: Shikharbadh Jinalay

Oswal Jain Sangh

Address: Main Bazar,Station Javaibandh,Shivganj
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 02976-220969

khagal mandir

Moolnayak Bhagwan: godhisvar parasnath, mahavirswami,shantinath bhagavan
Address: barmer
Type: Shikharbadh Jinalay