Girnar Darshan dharmsala ma pratisthit thase.. . Neminath bhagwan loach karti mudra ma