108 Names Of Padmavati Devi

108 Names Of Padmavati Devi

108 Names Of Padmavati Devi

Maa Padmavathi Devi 108 Names

1 ॐ ह्रीँ महादेव्यै पद्मावत्यै नमः
2 ॐ ह्रीँ कल्णात्यै पद्मावत्यै नमः ।
3 ॐ ह्रीँ भुवनेश्चर्य पद्मावत्यै नमः ।
4 ॐ द्रां चण्ड्यै पद्मावत्यै नमः ।
5 ॐ ह्रीँ कात्यायन्यै पद्मावत्यै नमः ।
6 ॐ ह्रीँ गौर्यै पद्मावत्यै नमः ।
7 ॐ ह्रीँ जिनधर्म परायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
8 ॐ ह्रीँ पञ्चब्रह्मपदारध्यायै पचवत्यै नमः ।
9 ॐ ह्रीँ पञ्चमन्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
10 ॐ ह्रीँ पंयव्रतगुणोपेतायै पद्मावत्यै नमः ।
11 ॐ ह्रीँ पञ्चकल्याणदर्शिन्यै पद्मावत्यै गमः
12 ॐ ह्रीँ श्रियै पद्मावत्यै नमः ।
13 ॐ ह्रीँ तोतलायै पद्मावत्यै नमः ।
14 ॐ ह्रीँ नित्यायै पद्मावत्यै नमः ।
15 ॐ ह्रीँ त्रिपुरायै पद्मावत्यै नमः ।
16 ॐ ह्रीँ काम्यसाधिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
17 ॐ ह्रीँ मदनोन्मालिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
18 ॐ ह्रीँ विद्यायै पद्मावत्यै नमः ।
19 ॐ ह्रीँ महालक्ष्मै पद्मावत्यै नमः ।
20 ॐ ह्रीँ सरस्वत्यै पद्मावत्यै नमः ।
21 ॐ ह्रीँ सारस्वतगणाधीशायै पद्मावत्यै नमः ।
22 ॐ ह्रीँ सर्वशास्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
23 ॐ ह्रीँ सर्वेश्चर्यै पद्मावत्यै नमः ।
24 ॐ ह्रीँ महादुर्गायै पद्मावत्यै नमः ।
25 ॐ ह्रीँ त्रिनेत्राये पद्मावत्यै नमः ।
26 ॐ ह्रीँ फणिशेखर्यै पद्मावत्यै नमः ।
27 ॐ ह्रीँ जटाबालेन्दुमुकुतायै पद्मावत्यै नमः ।
28 ॐ ह्रीँ कुर्कुटोरगवाहिन्यै पद्मायत्यै नमः ।
29 ॐ ह्रीँ चतुर्मुख्यै पद्मावत्यै नमः ।
30 ॐ ह्रीँ महायशायै पद्मावत्यै नमः ।
31 ॐ ह्रीँ महादुर्गायै पद्मावत्यै नमः ।
32 ॐ ह्रीँ गुहेश्वरयि पद्मावत्यै नमः ।
33 ॐ ह्रीँ नागराजमहापत्न्यै पद्मावत्यै नमः ।
34 ॐ ह्रीँ नागिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
35 ॐ ह्रीँ नागदेवतायै पद्मावत्यै नमः ।
36 ॐ ह्रीँ सिद्धान्तसम्पन्नाये पद्मावत्यै नमः ।
37 ॐ ह्रीँ द्वादशाङ्गपरायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
38 ॐ ह्रीँ चतुर्दशमहाविधायै पद्मायत्यै नमः ।
39 ॐ ह्रीँ अवधज्ञानलोचनायै पद्मावत्यै नमः ।
40 ॐ ह्रीँ वासन्त्यै पद्मावत्यै नमः ।
41 ॐ ह्रीँ वनदेव्यै पद्मावत्यै नमः ।
42 ॐ ह्रीँ वनमालायै पद्मावत्यै नमः ।
43 ॐ ह्रीँ महेश्वर्ये पद्मावत्यै नमः ।
44 ॐ ह्रीँ महाघोरायै पद्मावत्यै नमः ।
45 ॐ ह्रीँ महारौद्रायै पद्मावत्यै नमः ।
46 ॐ ह्रीँ वीतभीतायै पद्मावत्यै नमः ।
47 ॐ ह्रीँ अभयङ्कर्यै पद्मावत्यै नमः ।
48 ॐ ह्रीँ कङ्कालायै पद्मावत्यै नमः ।
49 ॐ ह्रीँ कालरात्रये पद्मावत्यै नमः ।
50 ॐ ह्रीँ गङ्गायै पद्मावत्यै नमः ।
51 ॐ ह्रीँ गन्धर्वनायक्यै पद्मावत्यै नमः ।
52 ॐ ह्रीँ सम्यग्दर्शनसम्पन्नायै पद्मावत्यै नमः ।
53 ॐ ह्रीँ सम्यग ज्ञान परायण्यै पद्मावत्यै नमः ।
54 ॐ ह्रीँ सम्यग्चारित्रसम्पन्नाये पद्मावत्यै नमः ।
55 ॐ ह्रीँ नरोपकारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
56 ॐ ह्रीँ अगण्यपुएयसम्पन्नायै पद्मावत्यै नमः ।
57 ॐ ह्रीँ गणन्यै पद्मावत्यै नमः ।
58 ॐ ह्रीँ गणनायक्यै पद्मावत्यै नमः ।
59 ॐ ह्रीँ पातालवासिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
60 ॐ ह्रीँ पद्मायै पद्मावत्यै नमः ।
61 ॐ ह्रीँ पद्मास्यायै पद्मावत्यै नमः ।
62 ॐ द्रां पद्मलोचयनाये पद्मावत्यै नमः ।
63 ॐ ह्रीँ प्रज्ञप्त्यै पद्मावत्यै नमः ।
64 ॐ ह्रीँ रोहिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
65 ॐ ह्रीँ जृभायै पद्मावत्यै नमः ।
66 ॐ ह्रीँ स्तम्भिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
67 ॐ ह्रीँ मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
68 ॐ ह्रीँ जयायै पद्मावत्यै नमः ।
69 ॐ ह्रीँ योगिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
70 ॐ ह्रीँ योगविज्ञान्यै पद्मावत्यै नमः ।
71 ॐ ह्रीँ मृत्यिदारिद्र्यभञ्जिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
72 ॐ ह्रीँ क्षमायै पद्मावत्यै नमः ।
73 ॐ ह्रीँ सम्पन्नधरण्यै पद्मावत्यै नमः ।
74 ॐ ह्रीँ सर्वपापनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
75 ॐ ह्रीँ ज्वालामुख्यै पद्मावत्यै नमः ।
76 ॐ ह्रीँ महाज्वालामालिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
77 ॐ ह्रीँ वज्रशृङ्खलायै पद्मावत्यै नमः ।
78 ॐ ह्रीँ नागपाशधरायै पद्मावत्यै नमः ।
79 ॐ ह्रीँ धोर्यायै पद्मावत्यै नमः ।
80 ॐ हीः श्रेणितानफलान्वितायै पद्मावत्यै नमः ।
81 ॐ ह्रीँ हस्तायै पद्मावत्यै नमः ।
82 ॐ ह्रीँ प्रशस्तविधायै पद्मावत्यै नमः ।
83 ॐ ह्रीँ आर्यायै पद्मावत्यै नमः ।
84 ॐ ह्रीँ हस्तिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
85 ॐ ह्रीँ हस्तिवाहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
86 ॐ ह्रीँ वसन्तलक्ष्म्यै पद्मावत्यै नमः ।
87 ॐ ह्रीँ गीर्वाण्यै पद्मावत्यै नमः ।
88 ॐ ह्रीँ शर्वण्यै पद्मावत्यै नमः ।
89 ॐ ह्रीँ पद्मविष्टरायै पद्मावत्यै नमः ।
90 ॐ ह्रीँ बालार्कवर्णसङ्काशायै पद्मावत्यै नमः ।
91 ॐ ह्रीँ शृङ्गाररसनायक्यै पद्मायत्यै नमः ।
92 ॐ ह्रीँ अनेकान्तात्मतत्वज्ञायै पद्मायत्यै नमः ।
93 ॐ ह्रीँ चिन्तितार्थफलप्रदायै पद्मावत्यै नमः ।
94 ॐ ह्रीँ चिन्तामण्यै पद्मावत्यै नमः ।
95 ॐ ह्रीँ कृपापूर्णायै पद्मावत्यै नमः ।
96 ॐ ह्रीँ पापारम्भविमोचिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
97 ॐ ह्रीँ कल्पवल्लीसमाकारायै पद्मावत्यै नमः ।
98 ॐ ह्रीँ कामधेनवे पद्मावत्यै नमः ।
99 ॐ ह्रीँ शुभङ्कर्यै पद्मावत्यै नमः ।
100 ॐ ह्रीँ सद्धर्मोवत्सलायै पद्मावत्यै नमः ।
101 ॐ ह्रीँ सर्वायै पद्मावत्यै नमः ।
102 ॐ ह्रीँ सद्धर्मोत्सववर्धिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
103 ॐ ह्रीँ सर्व पापोपशमन्यै पद्मावत्यै नमः ।
104 ॐ ह्रीँ सर्वरोगनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ।
105 ॐ ह्रीँ गम्भीरायै पद्मावत्यै नमः ।
106 ॐ ह्रीँ मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ।
107 ॐ ह्रीँ सिद्धायै पद्मावत्यै नमः ।
108 ॐ ह्रीँ शेफालीतरूवासिन्यै पद्मावत्यै नमः ।

इति मातापद्मावत्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Related Articles