Mare Chadhvi Chhe Saiyam Pagthar song

Mare Chadhvi Chhe Saiyam Pagthar

6MB

MARE CHADHVI CHE SAIYAM PAGTHAR (With Lyrics) Jain Diksha Song

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Saiyam Jivan Che Khanda Ni Dhaar Re;

Maathe Panch Mahaavrat No Bhaar Re,

Saiyam Jivan Che Khanda Ni Dhaar Re;

Maathe Panch Mahaavrat No Bhaar Re,

Dejo Antar Na Aashish Apaar Re;

Sada Gunje Samarpan Rankar Re,

Dejo Antar Na Aashish Apaar Re;

Sada Gunje Samarpan Rankar Re,

Mare Chadhvi Che…Mare Chadhvi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mahamulo Che Maanav Avtaar Re;

Purav Punye Malya Susanskar Re,

Mahamulo Che Maanav Avtaar Re;

Purav Punye Malya Susanskar Re,

Chhodi Jaavu Have Gharbaar Re;

Maro Aatam Banyo Angaar Re,

Chhodi Jaavu Have Gharbaar Re;

Maro Aatam Banyo Angaar Re,

Mare Chadhvi Che…Mare Chadhvi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Saiyam Thi…(3)

      MARE CHADHVI CHE SAIYAM PAGTHAR (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com