Shubham Bhav Shreyam Bhav mp3

Shubham Bhav Shreyam Bhav

5MB

 

(Raag: Namo vishwakarta, Namo vighnaharta…..Daler Mehndi…)

Chodi sansaar 

Saji shanagaar

Bani anagaar 

Karshe bhavpaar

Chodi sansaar 

Saji shanagaar

Bani anagaar 

Karshe bhavpaar

Aj icha subhecha ne bhavna sadbhavnaa hojo tamne amaari

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Charitra na maarge 

Ho mangal prayan

Charitra na maarge 

Ho mangal prayan

Prabhu veer samaan 

Ho prashastha prayan

Prabhu veer samaan 

Ho prashastha prayan

Aj icha subhecha ne bhavna sadbhavnaa hojo tamne amaari

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Koi icha aagraha 

Na koi parigraha

Koi icha aagraha 

Na koi parigraha

Hojo bhaav pavitra 

Mal shudhi na shigra

Hojo bhaav pavitra 

Mal shudhi na shigra

Aj icha subhecha ne bhavna sadbhavnaa hojo tamne amaari

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Hosho nu visarjan 

Thaay guno nu sarjan

Hosho nu visarjan 

Thaay guno nu sarjan

Vinay nu lavartan 

Guru ne samarpan

Vinay nu lavartan 

Guru ne samarpan

Aj icha subhecha ne bhavna sadbhavnaa hojo tamne amaari

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Shubham bhava 

Shreyam bhava

Mangalam bhava 

Kalyanam bhava

Shubham Bhava Shreyam Bhava (Lyrics) Jain Diksha Song

 

      Shubham Bhava Shreyam Bhava - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER