Virti Dhar No Vesh mp3

Virti Dhar No Vesh

10MB

 

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (3)

Sansaari no sang khaaro khaaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

Bhav Saagar Che bhaari mujne Tarta na faave (2)

Bhav Saagar Che bhaari mujne Tarta na faave (2)

Tarvani Ghani hosh mujne kon have ugaare (2)

Saiyam no aa panth taaranharo lage re (2)

Sansaari no sang khaaro khaaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

Saacha Sukh ne sodhu Chu mane maarag kon dekhade (2)

Saacha Sukh ne sodhu Chu mane maarag kon dekhade (2)

Aangali Mari pakdi mujne Mukti panth bataave (2)

Sadguru no sang ek j saacho lage re (2)

Sansaari no sang khaaro khaaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

Rajoharan melavvane have Mann maru lobhayu (2)

Rajoharan melavvane have Mann maru lobhayu (2)

Gurukul ma vasvane kaaje Dil maru lalchayu (2)

Mahavir taro maarg kaamangaro lage re (2)

Sansaari no sang khaaro khaaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

Virtidhar no vesh pyaro pyaro lage re (2)

      VIRTI DHAR NO VESH (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com