Saiyam Sachu Chhe song

Saiyam Sachu Chhe

8MB

Sacha sukh ne pamava

Ekaj je sathavar

Dushama aa kalikaalma 

Pan mukti no anasaar

Sacha sukh ne pamava

Ekaj je sathavar

Dushama aa kalikaalma 

Pan mukti no anasaar

Asaar aa sansaar thi 

Karave je nistaar

Saiyam jeevan to

Manav bhavano saar

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu che 

Sache sachu che

Lokniti shikvi rishabhji

Mande je pagthaar

Chakripad chodi shantiji

Vehata jeno bhaar

Jene pamava nemji pan

Chod rajul naar

Saiyam jeevan to

Manav bhav no saar

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu che 

Sache sachu che

Jagajayvanta pasaji gaata

Jeno guno apaar

Paramviragi veer ji 

Jeno le sahakar

Charavarti ne rajao pan

Jeno kare swikar

Saiyam jeevan to

Manav bhav no saar

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu che 

Sache sachu che

Sansaare dubata jeev ne

Deshe a aadhar

Mohma khuoya jeev no

Karshe a udhaar

Evo saiyaam pamava 

Chalo kariye niradhar

Saiyam jeevan to 

Manav bhav no saar

Parakhva jevu saiyam 

Prarthava  jevu saiyam 

Pamava  jevu saiyam 

Palva  jevu saiyam 

Janva  jevu saiyam 

Manva  jevu saiyam 

Chakhava  jevu saiyam 

Rakhva  jevu saiyam 

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu sachu 

Sache sachu che

Saiyam sachu che 

Sache sachu che

 

      SAIYAM SACHU CHE (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER