Gujarati Jain Songs

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ghoda Gadima Beso Mara Madi

2MB
      GODA GADIMA BESO MARA - jainsite

Dham Dham Dhol

9MB
      dham dham dhol - jainsite

Aaya Re Aaya Varshitap Parna

6MB

      Aaya re Aaya Varshitap Parna - Chalo re Chalo Pali - jainsite

Swami Ho Antaryami-Naivedh Puja

15MB

      SWAMI HO ANTARYAMI - jainsite

Giriraj Vandi Vinvu Mujh Paap Neh Tu Nivarje

15MB

      36 Stuti Giriraj Naame | Shatrunjay Mahatirth | Ja - jainsite

He Neminath Jinendra Mari Prathana

8MB

      19 HE NEMINATH JINENDRA MARI - jainsite

Raivat Giri No Dungar Vhalo

3MB

      09-RAIVAT-GIRI-NO-DUNGAR-VHALO - jainsite

Thal Bhari Akshat Puja Shudh Akhand

16MB

      16 THAL BHARI - jainsite

Dipak Puja Dravya Dipak Vivekthi Ditho Prabhuno

17MB

      14 DITHO PRABHUNO - jainsite

Dhup pooja Dhimo Dhimo Jale

13MB

      12 DHIMO DHIMO JALE - jainsite

Guru Mane Yaad Aavto Taro Sathvaro

3MB

      Guru mane yaad aavto taro sathvaro - jainsite

Guru Eva Malya

4MB

      Guru eva malya - jainsite